SANALTANİTİM
  Kötülüklere En güzel Kalkan
 
Cevşen Nedir? Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Terim manası Şii kaynaklarında Ehl-i Beyt tarikiyle Hz. Peygambere isnat edilip, Cevşen-i Kebir ve Cevşen-i Sagir olarak bilinen, metinleri birbirinden farklı iki duâyı ifade eder. Ancak Cevşen-i Kebir daha meşhurdur ve "Cevşen" denilince ilk akla gelen Cevşen-i Kebir'dir. Cevşen-i Kebir Musa el-Kazım-Cafer es-Sadık-Muhammed el-Bakır-Zeynelabidin-Hz. Hüseyin ve Hz. Ali tarikiyle Hz. Peygamber'e isnat edilir. Cevşenü'l-Kebir ismindeki duâ Peygamber Efendimize, Uhud Harbi esnasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir. Peygamber Efendimiz duânın tesirinin sadece kendine mi mahsus, yoksa ümmete de şamil mi olduğunu sorunca, Cebrail (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ya Resulullah, bu duâ Cenab-ı Allah'ın sana ve ümmetine bir hediyesidir. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse takdir edemez." (Ahmed Ziyaeddin Efendi, Mecmuatü'l Ahzab, İstanbul 1298 R, s. 231-261.) Cevşen-i Kebir duâsı 100 bölümden oluşur. Her bölümde Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tavsif edildiği 10 parça bulunur. Her bölümün sonunda Allah'ın aczden ve şerikten münezzeh olduğunu ifade eden ve cehennem ateşinden Allah'a sığınılan duâ yer alır (Sen bütün kusurlardan, aczden ve şerikten mukaddessin. Senden başka ilah yok ki, bize meded etsin. Aman diliyoruz. Bizi azap ateşinden ve cehennemden halas et!). duânın geneline bakıldığında Allah'ın isim ve sıfatlarının sıkça tekrarlandığı ve Rabb'e onun isimleriyle yönelindiği görülür. İstiaze, yani ateşten ve azaptan Allah'a sığınma da Cevşen'de önemli yer tutar. Cevşen Duâdır Kelime manası zırh olan Cevşen, her şeyden önce bir duâdır. Bu duâ Hz. Peygamberden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özelliği ona, özel bir anlam katar: duâ-i Nebevi. Cevşen'in hangi amaç ve maksatla okunması gerektiği hakkında bazı tespitler yapabilmek için, öncelikle duânın ne manaya geldiği, insanın niçin duâya ihtiyacı olduğu ve insana, "duânız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı" (Furkan Suresi; 77.) denilmesindeki sırrı belirlemek gerekmektedir. Ayrıca bu duânın sahibi olan Resul-i Ekrem'in (asm.) ubudiyet yönü hakkında bazı noktaların aydınlatılması gerekmektedir. Zira Cevşen, münacaat olması dolayısıyla Resulullah'ın ubudiyet yönüyle daha ziyade alakadardır. Duâyı nedense hep arzu ve isteklerimizin yerine gelmesi için bir "araç" olarak görürüz. Bu kısır bakış açısı Said Nursi'nin "ubudiyetin ruhu" olarak adlandırdığı ve gizli hazine olan bir çok duâdan yeterince istifade edemememizi netice vermektedir. Cevşenü'l-Kebir duâsı da böyle gizli hazinelerden birisidir. Risâle-i Nur müellifi Risâle-i Nur'u, "Kur'ân'dan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşen'den feyiz alan ve tevellüd eden" şeklinde tarif ederken, hiç şüphesiz Cevşen'in manevi önemine de dikkat çekmek istemiştir. Genellikle tevhid konusunun işlendiği Risâlelerde Cevşen'den aldığı dersin onun marifetine genişlik kattığını, yani itikadının kuvvetlenmesini sağladığını ifade eder. Kastamonu Lahikası'nda Cevşen'in kâinatı baştan başa nurlandırdığı, zulümat karanlıklarını dağıttığı, gafletleri, tabiatları parça parça ettiği ifade edilir. "Ehl-i dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkasında envar-ı tevhidi gösteriyor" diye tanımlar Cevşen'i. Risâle-i Nur'un önemli parçalarından birisi olan "Münacaat Risâlesi" şu sözlerle bitirilir: "Kur'ân'dan ve Cevşenü'l-Kebir'den aldığım bu dersimi, bir ibadet-i tefekküriye olarak Rabb-i Rahimimin dergahına arz etmekte kusur etmişsem, kusurumun affı için Kur'ân'ı ve Cevşenü'l-Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum." Said Nursi'nin Cevşen'e neden bu kadar ehemmiyet verdiğini doğrudan işlediği bir Risâlesi yoktur. Ancak kesin olan bir vakıa vardır ki; Said Nursi Cevşen'den azami derecede faydalanmış ve Cevşen, Risâlelerin yazılmasında da faydalanılan bir eser olmuştur. Münacaat adlı eserin son kısmındaki sözler Bediüzzaman'ın tefekküründe Cevşen'in fevkalade önemli bir yere sahip olduğunu ispatlar. Zira münacaat tefekküri bir eserdir ve Bediüzzaman bu eserini Kur'ân'dan ve münacaat-ı nebeviye olan Cevşen'den aldığını söyler. On Beşinci Şua adlı eserinde Cevşen'i, "bin bir esma-i İlâhîyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'ân'dan çıkan bir harika münacaat..." şeklinde tarif eder. Risâle-i Nur'u okuyanlar Cevşen meali ile Risâle-i Nur'u karşılaştırırlarsa bazı benzerlikleri fark edeceklerdir. Risâle-i Nur'da ve Cevşenü'l-Kebir'de kullanılan esma-i İlâhîye, acz ve fakr konusundaki yaklaşımlar hep benzer özellik taşır. Bu öyle bir benzerliktir ki, sanki aynı kaynaktan çıkmış gibi bir izlenim verir okuyucuya. Daha doğru bir ifade ile Cevşen'in ve Risâle-i Nur'un Kur'ân'dan faydalanılarak ortaya çıktığı aşikare görülür. Risâle-i Nur'da işlenen konular ile Cevşen'de işlenen konular arasında benzerlik olduğu gibi Risâle-i Nur'un konuyu işleyiş tarzı ile Cevşen'deki Allah'a yöneliş tarzı arasında da benzerlikler vardır. Bu benzerlikler şüphesiz en fazla esma-i İlâhîyenin sıklıkla işlenmesinde görülür. Hem Risâleler'de, hem de Cevşen'de esma-i İlâhîye sanki bir can simidi gibidir. Cevşen de esma-i İlâhîye olmadan düşünülemez, Risâle-i Nur'da. Said Nursi, Cevşen'de Allah'ın çok isimlerle tavsif edilmesini ve çok isimleriyle duâ edilmesini 24. Söz'de şöyle açıklar: "Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara müptela olan insan, münacaatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasıl ki, nev-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakiki insan-ı kamil olan Muhammed-i Arabi (a.s.m) Cevşenü'l-Kebir namındaki münacaatında bin bir ismiyle duâ ediyor, ateşten istiaze ediyor." Cevşenü'l-Kebir duâsı Hz. Peygamberin marifetullahta erişilmez olduğunun adeta tek başına ispatıdır. duâya bakan birisi eşsiz bir esma-i İlâhîye iklimini farkeder ve ihlas, samimiyet, marifet-i İlâhîye ve tevazuun duâya baştan sona sindiğini hisseder. Said Nursi, bunu şöyle anlatır: "...hem binler duâ ve münacaatlarından Cevşenü'l-Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabb'ini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkarla beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duâda dahi onun misli yoktur. Risâle-i Münacaat'ın başında Cevşenü'l-Kebir'in doksan dokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, 'Cevşen'in dahi misli yoktur' diyecektir." İslâm inancında Hz. Peygamberin itikadının en zirvede olması ne kadar kesin bir gerçek ise Hz. Peygamberin duâsının da zirvede olması o kadar gerçektir. Cevşen'le muhatap olunurken bu azim münacaatın ancak marifette, itikadda, cesarette, sabırda, ihlasta, tevazuda eşsiz bir şahsiyete ait olabileceği hemen hisseder. Adeta duânın sınırlarının çizildiği bu duâda baştan sona Esma-i Hüsna ile Allah'a yalvarılarak, insanın fakrı, aczi, iktidarsızlığı göz önüne serilir ve insanın her an inayete muhtaç olduğu kabullenilir. İnsanın teneffüs etmesinin ancak vahdette mümkün olduğu, esbaba takılmanın insanı sürekli rahatsız edeceği itiraf olunur. Duâ Nedir? İslâm inancında duâ ubudiyetin, yani kulluğun ruhudur. Kâinatta sınırlar Allah tarafından çizilmiştir ve insan bu sınırlar içerisinde çevresini, kendisini ve muhatap olduğu yenilikleri anlamlandırmaya uğraşmaktadır. Bu muazzam seyahatinde zaman zaman bunalım geçirebilmekte, kâinattaki her şeyi kendine düşman telakki edebilmektedir. Bazen de tüm kâinat ona dost olur ve kâinatta bulunmaktan dolayı müthiş bir rahatlık hisseder. Bu yolculuğunda tüm kâinata hükmeden ve insanın her türlü ihtiyacını yerine getirebilen bir varlığa ihtiyaç duyar. Bu öyle bir varlıktır ki, büyük küçük diye bir ayrım onun için geçerli olmaz. Böyle bir varlığın mevcudiyeti ve tüm kâinata hükmünün geçtiği, en azından insanın vicdanında hissedebileceği kadar gerçektir. Said Nursi "duâ"yı kâinatın yaratılış sebeplerinden birisi olarak sayar. Buna göre başta nev-i beşer ve onun başında alem-i İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabi'nin (a.s.m) muazzam duâsı bir sebeb-i hilkat-i alemdir. Yani Hz. Peygamberin saadet-i ebediyeyi talep etmesi, esmaya mazhar olmayı şiddetle talep etmesi kâinatın yaratılış sebebi olmuştur. duâ, başlı başına bir ibadettir. İnsan duâ ettiği zaman aczini, fakrını derk eder ve bunu Allah'a ilan eder. Bu, bir bakıma istiğfardır. Zira insan hiçbir şeye tek başına malik olamayacağını, her şart altında Allah'ın tevfikine ihtiyacı olduğunu duâ ile haykırır. İslâm inancında duâ ile ifade edilen yalnızca ellerin açılıp Allah'a meramın anlatılması da değildir. Varlıkların sahip olduğu potansiyel, onların bir nevi duâsıdır. Sözgelimi bir tohumun özellikleri onun neşv ü nema bulması için bir duâdır. Yine mevcudatın yaşamak için gerekli şartları—gayr-i şuuri de olsa—talep etmeleri yine duâdır. Şuursuz bir ağacın suya şiddetli ihtiyaç duyması, onun duâsıdır. Bir de zişuurlara mahsus duâ vardır. Bu duâ fiili ve kavli duâ olmak üzere ikiye ayrılır. Fiili duâ kâinattaki şartlara müraat ederek neticeyi Allah'tan beklemeyi ifade eder. Mesela, "çift sürmek fiili bir duâdır. Rızkı topraktan değil, belki toprak hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki, rahmetin kapısı olan toprağı saban ile çalar." Sebepleri ihmal etmeden, kişinin üzerine düşen tüm görevleri yerine getirip, neticeyi Allah'tan talep etmesi fiili duâyı ifade eder. Kavli duâ ise insana mahsustur. Kavli duâ insanın aczini, fakrını derk ettiği ve arzu ve isteklerine kendi başına gücünün yetmediğini anlamasını ve Rabb'ine yönelmesini ifade eder. Kavli duâ, bu yönüyle kulluğun itirafıdır ve Allah'ın kudretini kabullenmedir. Bu yönü onu başlı başına ibadet yapmaktadır. Cevşenü'l-Kebir duâsı da bu haykırmaların zirvesidir. Bu duâda baştan sona Esma-i Hüsna ile Allah'a duâ edilmekte, insanın aczi karşısında Allah'ın kudreti ön plana çıkarılmakta, günahlar karşısında Allah'ın rahmet ve şefkati hatırlatılmakta, insanın cehaleti ve olayları anlamlandıramaması vakası karşısında Allah'ın engin ve mutlak ilmi ifade edilmektedir. Aslında Cevşenü'l-Kebir bu yönüyle alışıldık duâ kalıplarını fazlasıyla aşmış ve insan için bir hayat rehberi olmuştur. Daha doğru bir ifadeyle Kur'ân'ın öngördüğü kâinat modelini ve insan gerçeğini Cevşen şerh etmiştir. Cevşen hakkındaki rivayetlerde Cevşen'i okuyan veya üzerinde taşıyan kimseye yangın, sel, deprem gibi afetlerin zarar veremeyeceği ve bu insanların tüm isteklerinin yerine getirileceğini ifade eden inançlara rastlanılır. Ayrıca sevap noktasında Cevşen okuyan kimseye "Bedir şehitleri" kadar sevap verileceği, Cevşen'i kefeninin üzerine yazan kimseye kabir azabının verilmeyeceği ve Cevşen'i okuyan kimsenin 4 semavi kitabı okumuş kadar sevap alacağı ifade edilir. Bu rivayetlerin sahihliğinden şüphe etmemekle beraber buradaki ölçülerin iyi şekilde belirlenmesi ve duânın karşılığında vaad edilen mükafatların ne manaya geldiğinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Said Nursi, Emirdağ Lahikası adlı eserinde bir talebesi ile bu ve benzeri rivayetlerde bahsedilen vaad ve mükafatların sıhhati hakkında yazılan bir mektubuna yer vermiştir. Söz konusu mektupta, Said Nursi'nin talebesi, pek dindar olmayan insanlarla karşılaşmış ve onlardan bu rivayetlerin akla ve mantığa uymadığına dair bazı sözler duymuştur. Bu rivayetlerde Cevşen okuyana Kur'ân okumak kadar sevap verileceği, göklerdeki büyük melaikelerin duâ sahibini gördükçe kürsülerinden inip, ona pek büyük bir tevazu ile hürmet edeceği ifade edilir. Talebesi bu rivayetler hakkında yapmış olduğu münakaşadan sonra bunların sıhhatinden şüpheye düşmüş ve meseleyi Said Nursi'ye sormuştur. Said Nursi verdiği cevapta, öncelikle Hz. Peygamberin ism-i Azama mazhar olduğunu ve kâinatın en mükemmel meyvesi olduğunu, yani kâinattan beklenilen tüm neticenin Hz. Peygamberde mevcut olduğunu ifade eder. Hz Peygamberin kulluk yönünü anlatmasının nedeni Cevşenü'l-Kebir duâsının Hz. Peygamberin kulluk yönüyle (ubudiyet-i Muhammediye) alakadar olduğu ve Hz. Peygamberin ubudiyetinin mertebesiyle beraber Cevşen'in değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek içindir. Cevşenü'l-Kebir, Hz. Peygamberin duâsı olduğu için ve bu duânın Hz. Peygamberin marifetinin, itikadının ve imanının bir görünümü olduğu için söz konusu faziletlerin Hz. Peygamberin kendi okuduğu Cevşen için geçerli olduğunu belirtir. Yani söz konusu faziletler Cevşen'de mevcut olmakla beraber, bu faziletlerin ancak Hz. Peygamberin sahip olduğu marifetle birleşmesi halinde mümkün olduğunu anlatır. Bir başka deyişle söz konusu mükafatlar, Hz. Peygamberin marifetiyle okumuş olduğu Cevşen'e verilir ve bu mükafatlar azami hatlardır. Bu mükafatlardan ümmet mahrum edilmemiştir. Marifet yolu kapalı olmadığı için her Müslüman'ın da o mükafatları alması mümkündür. Said Nursi, söz konusu mükafatların belli şartlar halinde verileceğini belirtir ve yalnız okumanın kafi gelmeyeceğini belirtir. Sadece okuma kafi gelseydi muvazene-i ahkamın bozulacağını söyler ve bunun farzlara ilişeceğini belirtir. Mesela, ibadetlerin sıhhati için mutlaka bulunması gereken "ihlas"a sahip olmayan veya farz ibadetleri yerine getirmeyen bir şahsın, Cevşen okuyarak Kur'ân kadar sevap alması pek mümkün olmasa gerektir. Zira bu, İslâm'da her insanın ifa etmesi gereken farzların karşısında nafile ibadet olarak adlandırılabilecek Cevşen'in farz ibadetin üzerine çıkmasını ifade eder. Bu da İslâmi hükümlerin, yani ahkam-ı şeriatın dengesini bozar. Cevabının ikinci bölümünde Said Nursi, Cevşen hakkındaki rivayetlerin Hz. Peygambere baktığı zaman mübalağadan münezzeh olduğunu belirtir. Ayrıca rivayette bahsedilen faziletlerin Cevşen içerisindeki Esma-i Hüsna'nın hakikatlerine baktığı zaman kesinlikle mübalağa olmadığını, tam tersine o Esma-i Hüsna'nın sözkonusu mükafatlara sebep olabilecek kadar geniş ve esrarlı olduğunu belirtir. Hz. Peygamberin sözkonusu duânın feyzinin ve faziletinin nihayetsizliğini göstermek için ve duâya olan teşviki arttırmak için müphem ve mutlak (sınır altına alınmamış) bıraktığını ifade eder. Sözkonusu rivayetlerin zamanın geçmesiyle kaziye-i mümkine ve mutlakanın (gerçekleşmesi imkan dahilinde olan fakat bazı şartlara ihtiyaç duyan) bilfiil vaki ve külliye telakki edilmesinin yanlış olduğunu anlatır. Yani rivayetlerdeki mükafatların gerçekleşebilmesi için belli başlı şartlara ihtiyaç vardır. Bu asgari şartlar yerine gelmeden söz konusu mükafatların elde edilebilmesi de pek mümkün gözükmemektedir. 20. yüzyıl insanının önemli problemlerinden birisi duâya ve ibadetlere yanlış mana yüklemektir. Maalesef duâ ve ibadetler, dünyevi netice ve manfaat umularak yapılabilmekte, bu da ibadette mutlaka bulunması gereken "ihlas"ı ortadan kaldırabilmektedir. Said Nursi 17. Lem'a'da (13. Nota), duâ ve ibadetlerde önemli noktalara işaret etmektedir: "Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-yı İlâhîye bakar." diyerek başlar konuya. Ubudiyetin asıl sebebinin emr-i İlâhî olduğunu ve bunun neticesinin rıza-yı İlâhîyi kazanmak olacağını söyler. Ayrıca ubudiyetin meyvesinin uhrevi olduğunu belirterek, ibadetlerden dünyevi fayda ummanın yanlışlığını belirtir. Dünyaya ait netice ve faydaların ubudiyetin yapılmasına neden olmaması gerektiğini anlatır. Böyle bir tavrın ibadeti akim bırakacağını belirtir. Bu ince ayrımı fark etmeyenlerin Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendi, Cevşenü'l-Kebir gibi duâları dünyevi maksat gözeterek okuduklarını, bu yüzden bu muazzam duâlardan beklenebilecek olan faydaları göremeyeceklerini belirtir. duâlardan dünyevi fayda ummanın ihlasa ve ubudiyete aykırı olduğunu belirtir. Bunu şöyle ifade eder: "...o faydalar, o evradların illeti (asıl sebebi) olamaz ve ondan, onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazli bir surette, o halis virde talepsiz terettüp eder. Onları talep etse, ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer." Zayıf itikadlı insanların bir müşevvik ve müreccihe muhtaç olmasından dolayı bu tür duâları faziletlerini düşünerek okumalarının ise zarar vermeyeceğini söyler. Ancak okuma sırf rıza-yı İlâhî için yapılmalıdır. Bu muazzam hazineden dünyevi menfaat beklemenin hem duânın mana ve ehemmiyetine hem de duânın sahibi olan şeref-i beni Adem'e saygısızlık olacağı unutulmamalıdır. Cevşen'in layık olduğu tarzda okunması da ancak ve ancak çok sağlam bir tahkikle mümkündür. Bir başka deyişle Cevşen'in okunma tarzı ve okunurken hissedilen anlam ve beklenen netice, kişinin tahkik derecesiyle doğru orantılıdır. Bu yüzden tahkik arttığı ölçüde Cevşen'den alınacak feyz ve çıkarılacak anlam da artacaktır. Tersten düşünülürse tahkikin artması için Cevşen'i doğru okumak gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Küçük, büyük, yaşlı, genç, dindar ve hatta dinde hassas olmayan birçok insanın bile boynunda gördüğümüz Cevşen'i Türkiye Müslümanlarına Said Nursi tanıtmış ve muazzam duâ-i nebeviyi talebelerine de tavsiye etmiştir. Risâlelerde Cevşen okuyana şu kadar mükafat, şu kadar sevap... verilir tarzında bir metod takip etmemiş Cevşen'in niçin ve nasıl okunması gerektiği hakkında bazı ipuçları vermiştir. Bir bakıma Cevşen sahip olduğu muazzam değerini Risâle-i Nur'un kazandırdığı bakış açısıyla ispatlamıştır. Cevşen'in maddi isteklerin çok çok üstünde manevi değer taşıdığını anlayabilmek için de marifetullahta terakki şarttır. Yoksa hazine gizlenmeye devam edecektir. -Allah'im Senden su isimlerinin hakki için istiyor ve yalvariyorum. 1-Ey her seyin Gerçek Mâbudu olan Allah 2-Ey dünyada dost ve düsman ayirt etmeden bütün mahlukatini riziklandiran Rahman 3-Ey âhirette sadece dostlarina rahmet edecek olan Rahim 4-Ey herseyi hakkiyla bilen Alîm 5-Ey yarattiklarina son derece yumusak muamele eden Halîm 6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm 7-Ey herseyi yerli yerinde yapan Hakîm 8-Ey varliginin baslangici olmayan Kadîm 9-Ey herseyi ayakta tutan Mukîm 10-Ey iyilik ve ikrami bol olan Kerîm Sen bütün kusur ve noksan sifatlardan münezzehsin, Senden baska Ilah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar. 2- 1-Ey efendilerin efendisi 2-Ey dualara cevap veren 3-Ey iyiliklerin sahibi 4-Ey dereceleri yükselten 5-Ey bereketleri büyük olan 6-Ey hatalari bagislayan 7-Ey belalari def eden 8-Ey sesleri isiten 9-Ey dilekleri veren 10-Ey sir ve gizlilikleri bilen 3- 1-Ey Bagislayanlarin en hayirlisi 2-Ey yardim edenlerin en hayirlisi 3-Ey hükmedenlerin en hayirlisi 4-Ey herseyi hikmetle açanlarin en hayirlisi 5-Ey kendisini zikredenlerin en hayirlisi 6-Ey varislerin en hayirlisi 7-Ey övenlerin en hayirlisi 8-Ey rizk verenlerin en hayirlisi 9-Ey müskil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayirlisi 10-Ey ihsan edenlerin en hayirlisi 4- 1-Ey izzet ve güzelligin gerçek sahibi 2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi 3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi 4-Ey büyük ve yüce olan 5-Ey kudret ve azabi siddetli olan 6-Ey ikâbi siddetli olan 7-Ey hesabi süratli gören 8-Ey katinda güzel ve mükafati bulunan 9-Ey katinda Ümmü’l-Kitap bulunan 10-Ey yüklü bulutlari yoktan var eden 5- 1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân 2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân 3-Ey kullarinin hiçbir amelini zayi etmeden karsiligi veren Deyyân 4-Ey bagislamasi bol olan Gufran 5-Ey kullarina yol gösteren Burhân 6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân 7-Ey bütün kusur ve noksan sifatlardan münezzeh olan Sübhân 8-Ey kendisinden yardim istenen Müsteân 9-Ey nîmet ve beyan sahibi 10-Ey emnü eman sahibi 6- 1-Ey azametine herseyin boyun egdigi 2-Ey kudretine her seyin teslim oldugu 3-Ey izzetine karsi her seyin zelîl oldugu 4-Ey heybetine her seyin itaat ettigi 5-Ey Saltanatina karsi her seyin inkiyad ettigi 6-Ey korkusundan her seyin kendisine boyun egdigi 7-Ey korkusundan daglarin yarildigi ve parçalandigi 8-Ey emriyle göklerin ayakta durdugu 9-Ey izniyle yerin karar kildigi 10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen 7- 1-Ey hatalari magfiret eden 2-Ey belalari kaldiran 3-Ey ümitler Kendisinde son bulan 4-Ey ihsani bol veren 5-Ey hediyeleri genis olan 6-Ey mahlukata rizk veren 7-Ey ölümlere karar veren 8-Ey sikayetleri isiten 9-Ey askerleri gönderen 10-Ey esirleri saliveren 8- 1-Ey hamd ve senâ sahibi 2-Ey seref ve yücelik sahibi 3-Ey fahr ve bahâa sahibi 4-Ey ahd ve vefâ sahibi 5-Ey af ve rizâ sahibi 6-Ey iyilik ve bagis sahibi 7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi 8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi 9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi 10-Ey karsiliksiz iyilik ve nimetler sahibi 9- 1-Ey olmamasini istedigi meydana gelmesine engel olan Mânî 2-Ey zararli seyleri ve manileri defeden Dâfi 3-Ey faydali seyleri yapan Nafî 4-Ey bütün sesleri isiten Sem'î 5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Rafî 6-Ey herseyi san'atla yapan Sânî 7-Ey kullarina sefaat eden Safî 8-Ey istedigini istedigi sekilde toplayan Camî 9-Ey ilim ve ihsani herseyi içine alan Vasî 10-Ey istedigi seyi istedigi sekilde genisletip bollastiran Mûsî 10- 1-Ey bütün sanatlarin sanatkâri 2-Ey bütün mahsulatlarin yaraticisi 3-Ey bütün riziklananlarin rizik vericisi 4-Ey bütün sahip olunanlarin sahibi 5-Ey bütün sikintiya düsenlerin ferahlaticisi 6-Ey bütün üzüntüye düsenlerin sevindiricisi 7-Ey bütün merhamet olunanlarin merhamet edicisi 8-Ey bütün yardimcisiz kalanlarin yardimcisi 9-Ey bütün ayiplilarin ayibini örten 10-Ey bütün zulme ugrayanlarin siginagi 11- 1-Ey sikintim aninda hazirligim 2-Ey musibetim aninda ümidim 3-Ey yalnizligim aninda arkadasim 4-Ey gurbetligimde dostum 5-Ey nimetlendigim anda sahibim, 6-Ey kederim aninda ferahlaticim 7-Ey ihtiyacim aninda yardimima koian, 8-Ey zor durumumda siginagim, 9-Ey korkum aninda yardimcim, 10-Ey saskinligim aninda yol göstericim, 12- 1-Ey gayblari bilen, 2-Ey günahlari bagislayan, 3-Ey ayiblari örten, 4-Ey sikintilari kaldiran, 5-Ey kalpleri degistiren, 6-Ey kalpleri süsleyen, 7-Ey kalpleri nurlandiran, 8-Ey kalplerin tabibi, 9-Ey kalplerin sevgilisi, 10-Ey kalplerin dostu, 13- 1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil 2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil, 3-Ey kendine güvenen kullarinin isini en iyi yoluna koyan Vekil, 4-Ey kullarinin takatini asan islerini üzerine alan kefil, 5-Ey kullarina yol gösteren delil, 6-Ey kullarinin hata ve yanlislarini bagislayan Mukil, 7-Ey her seyden haberdar olan Habir, 8-Ey lütuf u keremi bol olan latif, 9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz, 10-Ey bütün mevcudatin gerçek sahibi ve hükümdari olan Melik, 14- 1-Ey saskinlarin yol göstericisi, 2-Ey yardim isteyenlerin yardimcisi, 3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi, 4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, 5-Ey asilerin siginagi, 6-Ey günahkarlarin bagislayicisi, 7-Ey korkanlara emniyet veren, 8-Ey miskinlere merhamet eden, 9-Ey yalnizlik duyanlarin dostu, 10-Ey darda kalanlarin dualarina cevap veren, 15- 1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi, 2-Ey fazl ve iyilik sahibi, 3-Ey emniyet ve eman sahibi, 4-Ey kudsiyet ve kemalat sahibi 5-Ey hikmet ve bayan sahibi 6-Ey rahmet ve ridvan sahibi, 7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi, 8-Ey azamet ve saltanat sahibi, 9-Ey af ve magfiret sahibi, 10-Ey kendisinden yardim istenen sefkat sahibi, 16- 1-Ey her seyin Rabbi, 2-Ey her seyin ilahi, 3-Ey her seyin yaraticisi, 4-Ey her seyin üzerinde olan, 5-Ey her seyden önce olan, 6-Ey her seyden sonra olan 7-Ey her seyi bilen, 8-Ey her seye gücü yeten 9-Ey her seyin Sanii 10-Ey her sey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan 17- 1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarina huzur ve güven veren mümin 2-Ey bütün varliklari ilim ve kontrolü altinda tutan Müheymin, 3-Ey bütün mahlukati yoktan meydana getiren Mükevvin, 4-Ey bütün yaratiklarina dünyadaki vazifelerini ögretip telkin eden Mülakkin, 5-Ey kullari için açiklanmasi gereken her seyi beyan eden Mübeyyin, 6-Ey musibetleri hafifleten ve zorluklari kolaylastiran Mühevvin, 7-Ey her seyi münasip sekilde süsleyen Müzeyyin, 8-Ey diledigini yücelten ve kullarina büyüklügünü gösteren Muazzim, 9-Ey muhtaçlarin yardimina kosan Mavvin, 10-Ey her seyi çesit çesit renklerle bezeyen Melevvin, 18- 1-Ey mülkünde daim olan, 2-Ey celalinde azim olan, 3-Ey saltanatinda kadim olan, 4-Ey kullarina rahmet eden, 5-Ey her seyi bilen, 6-Ey emirlerine uymayana halim olan, 7-Ey kendisine ümit baglayana kerim olan, 8-Ey ölçülerinde hikmetli olan, 9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan, 10-Ey lütfunda kadir olan 19- 1-Ey fazlindan baska bir sey ümit edilmeyen, 2-Ey fazlindan baska bir sey ümit edilmeyen, 3-Ey adaletinden baska bir seyden korkulmayan, 4-Ey affindan baska bir sey istenmeyen, 5-Ey mülkünden baskasi devam etmeyen, 6-Ey saltanatindan baska saltanat bulunmayan, 7-Ey bürhanlarindan baska bürhan bulunmayan, 8-Ey rahmeti her seyi kusatmis olan, 9-Ey rahmeti gazabini geçmis olan, 10-Ey ilmiyle her seyi kusatmis olan, 20- 1-Ey tasayi kaldiran, 2-Ey gami gideren, 3-Ey günahi affeden, 4-Ey tevbeyi kabul eden, 5-Eyp yaratilmislarin yaraticisi, 6-Ey vaadinde sadik olan, 7-Ey yavrulara rizik veren, 8-Ey sözünü yerine getiren, 9-Ey gizliyi bilen, 10-Ey tohumu yarip sümbüllendiren, 21- 1-Ey her seyiyle yüce olan Ċli, 2-Ey sözünde vefali olan ve vaadinden dönmeyen Vefî, 3-Ey Müminlerin dostu olan Veli, 4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir seye muhtaç olmayan Gani, 5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli, 6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki, 7-Ey kendisine kulluk edenlerden hosnut olan Razi, 8-Ey eser ve ihsanlariyla varligi apaçik görünen Bedi, 9-Ey siddet-i zuhurundan gizlenen Hafi, 10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi, 22- 1-Ey güzeli açiga çikaran, 2-Ey çirkinin üzerini örten, 3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, 4-Ey ayiplarin üzerindeki perdeyi yirtmayan, 5-Ey affi büyük olan, 6-Ey günahkarlari cezalandirmaktan vazgeçmesi güzel olan, 7-Ey magfireti genis olan, 8-Ey rahmeti bol veren, 9-Ey bütün sessiz yalvarislarin sahibi, 10-Ey bütün sikayetler kendisinde son bulan, 23- 1-Ey bol nimet sahibi, 2-Ey genis rahmet sahibi, 3-Ey tam hikmet sahibi, 4-Ey kamil kudret sahibi, 5-Ey kesin hüccet sahibi, 6-Ey açik ikram sahibi, 7-Ey yüce sifat sahibi, 8-Ey daim izzet sahibi, 9-Ey metin kuvvet sahibi, 10-Ey geçmis minnet sahibi, 24- 1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, 2-Ey adillerin en adaletlisi, 3-Ey dogrularin en dogrusu, 4-Ey varligi açik olanlarin en açigi, 5-Ey temiz olanlarin en temizi, 6-Ey yaraticilik mertebelerinin en güzelinde olan, 7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi, 8-Ey isitenlerin en iyi isiticisi, 9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi, 10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, 25- 1 Ey semalari yoktan yaratan, 2-Ey karanliklari meydana getiren, 3-Ey gizlilikleri bilen, 4-Ey için için üzülenlere aciyan, 5-Ey utanilacak seyleri örten, 6-Ey belalari defeden, 7-Ey ölüleri dirilten, 8-Ey sevaplari kat kat yazan, 9-Ey bereketleri indiren, 10-Ey cezalari siddetli olan, 26- 1-Ey her varliga münasip sekil giydiren Musavvir, 2-Ey her seyin plan ve programini ölçülü yapan Mukaddir, 3-Ey her seyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir, 4-Ey nuruyla her seyi nurlandiran Münevvir, 5-Ey diledigini öne geçiren Mukaddim, 6-Ey istedigini arkaya birakan Muahhir, 7-Ey hayirli isleri kolaylastiran Müyessir, 8-Ey kullarini azabiyla korkutan Münzir, 9-Ey kullarini Cennet ve diger mükafatlarla müjdeleyen Mübessir, 10-Ey bütün kainati tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir, 27- 1-Ey Beyt'l-Haramin Rabbi, 2-Ey haram aylarin sahibi, 3-Ey Mesidü'l Haramin Rabbi, 4-Ey haram belde olan Mekke'nin Rabbi, 5-Ey Rükn-u Hacerü'l-Esved ve Makam-i Ibrahim'in Rabbi, 6-Ey Mes'arü'l Haramin Rabbi, 7-Ey helal ve haramin Rabbi, 8-Ey nur ve karanligin Rabbi, 9-Ey tahiyyat ve selamin Rabbi, 10-Ey celal ve ikramin Rabbi, 28- 1-Ey destegi olmayanlarin destegi, 2-Ey dayanagi olmayanlarin dayanagi, 3-Ey övünülecek bir seyi olmayanlarin övüncü, 4-Ey imdat'a kosacak kimsesi olmayanlarin imdadi, 5-Ey korunacak yeri olmayanlarin koruyucusu, 6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanlarin iftihari, 7-Ey izzeti olmayanlarin izzeti, 8-Ey yardimcisi olmayanlarin yardimcisi, 9-Ey dostu olmayanlarin dostu, 10-Ey zenginligi olmayanlarin zenginligi, 29- 1-Ey varliginda baskasina muhtaç olmayan Kaim, 2-Ey varliginin sonu olmayan Daim, 3-Ey mahlukatina merhamet eden Rahim, 4-Ey mevcudatina hükmeden Hakim, 5-Ey her seyi bilen Alim, 6-Ey yarattiklarini koruyan Asim, 7-Ey her seyi adaletle taksim eden Kasim, 8-Ey ayip ve kusur kendisine ariz olmayan Salim, 9-Ey istediginin maddi ve manevi rizkini daraltan Kabid, 10-Ey istediginin maddi ve manevi rizkini genisleten Basit, 30- 1-Ey kendisine siginmak isteyenleri koruyan, 2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, 3-Ey kendisinden yardim isteyenlere yardim eden, 4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden, 5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, 6-Ey kendisinden irsad edilmeyi isteyenleri irsad eden, 7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden, 8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden, 9-Ey feryat edenlerin feryadina kosan, 10-Ey kendisinden magfiret isteyenleri bagislayan, 31- 1- Ey affi bol olan 2-Ey iyiligi büyük olan, 3-Ey hayii çok olan 4-Ey fazli kadim olan, 5-Ey sanati güzel olan, 6-Ey lütfu daim olan, 7-Ey sikintiyi gideren, 8-Ey zarari kaldiran 9-Ey mülkün sahibi, 10-Ey hak ile hükmeden, 32- 1-Ey maglup edilmeyen Aziz, 2-Ey kendisinden uzaklasilmayan Latif, 3-Ey uyumayan gözetleyici, 4-Ey yok olmayan Mevcud, 5-Ey ölmeyen Hayy, 6-Ey yok olmayan Melik, 7-Ey fena bulmayan Baki, 8-Ey cehalet ariz olmayan Alim, 9-Ey taama muhtaç olmayan Samed, 10-Ey zaafa ugratilmayan Kavi, 33- 1-Ey isimlerinde, sifatlarinda ve fiillerinde ortagi olmayan Vahid, 2-Ey istedigini bulan Vacid, 3-Ey her yerde hazir ve nazir olan Sahid, 4-Ey sonsuz san ve yücelik sahibi Macid, 5-Ey bütün islerini ezeli hikmetine göre neticeye ulastiran Rasid, 6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais, 7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis, 8-Ey hikmeti geregi elem ve zarar verici seyleri yaratan Darr, 9-Ey hayir ve menfaatli seyleri yaratan Nafi, 10-Ey kullarina hidayet veren Hadi, 34- 1-Ey bütün azimlerden daha Azim, 2-Ey bütün cömertlerden daha Kerim, 3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim, 4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim, 5-Ey bütün alimlerden daha Alim, 6-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz, 7-Ey bütün büyüklerden daha büyük, 8-Ey bütün yücelerden daha Celil, 9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz, 10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif, 35- 1-Ey ahdinde vefali, 2-Ey vefasinda kuvvetli, 3-Ey kuvvetinde yüce, 4-Ey yüceliginde yakin, 5-Ey yakinliginda latif, 6-Ey lütfunda serif, 7-Ey serefinde aziz, 8-Ey izzetinde azim, 9-Ey azametinde mecid, 10-Ey yüceliginde Hamid, 36- 1-Ey her seyin kendisine boyun egdigi, 2-Ey her sey kendisi için var olan, 3-Ey her sey kendisi için mevcut olan, 4-Ey her seyin kendisine döndügü, 5-Ey her seyin kendisinden korktugu, 6-Ey her seyin kendisini tesbih ettigi, 7-Ey her sey onunla ayakta olan, 8-Ey her seyin kendisine itaat ettigi, 9-Ey her seyin kendisine yöneldigi, 10-Ey ona bakan yüzü müstesna her seyin helak oldugu, 37- 1- Ey kullarina yeten Kafi, 2-Ey her türlü derde deva veren Safi, 3-Ey vaadinde duran Vafi, 4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muafi, 5-Ey her seyiyle yüce olan Ali, 6-Ey kullarini iyilige ve Cennete davet eden Dai, 7-Ey iyi kullarindan hosnut olan Razi, 8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kadi, 9-Ey varliginin sonu olmayan Baki, 10-Ey diledigini dogru yola ulastiran Hadi, 38- 1- Ey kendisinden baska kaçacak yer olmayan, 2-Ey kendisinden baska siginilacak yer olmayan, 3-Ey kendisinden baska iltica edilecek yer olmayan, 4-Ey kendisinden baska tevekkül edilecek kimse olmayan, 5-Ey kendisinden baska maksud olmayan, 6-Ey kendisinden baska kurtulus yeri olmayan, 7-Ey kendisinden baskasina ragbet edilmeyen, 8-Ey kendisinden baskasina ibadet edilmeyen, 9-Ey kendisinden baskasindan yardim istenilmeyen, 10-Ey kendisinden baska güç ve kuvvet sahibi bulunmayan, 39- 1- Ey kendisine kaçilanlarin en hayirlisi, 2-Ey matlublarin en hayirlisi, 3-Ey ragbet edilenlerin en hayirlisi, 4-Ey kendisinden dilekte bulunulanlarin en hayirlisi, 5-Ey maksud olanlarin en hayirlisi, 6-Ey zikredilenlerin en hayirlisi, 7-Ey sükredilenlerin en hayirlisi, 8-Ey sevilenlerin en hayirlisi, 9-Ey indirenlerin en hayirlisi, 10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayirlisi, 40- 1- Ey yaratip düzene koyan, 2-Ey takdir edip hedefe götüren, 3-Ey belayi kaldiran, 4-Ey gizli yakarisi isiten, 5-Ey batmisi kurtaran, 6-Ey helak olana necat veren, 7-Ey hastaya sifa veren, 8-Ey öldüren ve dirilten, 9-Ey güldüren ve aglatan, 10-Ey saptiran ve hidayete erdiren, 41- 1-Ey diledigi kullarinin günahlarini bagislayan Gafir, 2-Ey ayip ve kusurlari örten Satir, 3-Ey düsmanlarini maglup eden Kahir, 4-Ey her seye gücü yeten Kadir, 5-Ey bütün mahlukatinin hallerini gören Nazir, 6-Ey bütün mahlukati yoktan var eden Fatir, 7-Ey kendisine yapilan ibadet ve sükürlere bol mükafat veren Sakir, 8-Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir, 9-Ey dostlarina yardim eden Nasir, 10-Ey diledigini zorla yaptiran Cabir, 42- 1- Ey karada ve denizde yolu olan, 2-Ey dis alemde ayetleri bulunan, 3-Ey ayetlerinde delili olan, 4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden, 5-Ey kabirlerde izzeti olan, 6-Ey Kiyamette saltanati olan, 7-Ey hisapta heybeti olan, 8-Ey Mizanda hükmü olan, 9-Ey Cennette rahmeti olan, 10-Ey ateste azabi olan, 43- 1- Ey korkanlarin kendisine kaçtigi, 2-Ey günahkarlarin kendisine sigindigi, 3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldigi, 4-Ey asilerin kendisine iltica ettigi, 5-Ey zahidlerin kendisine ragbet ettigi, 6-Ey hatalilarin kendisinden ümit besledigi, 7-Ey kendisini arzulayanlarin onunla ünsiyet buldugu, 8-Ey iyilik yapanlarin kendisiyle iftihar ettigi, 9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendigi, 10-Ey kuvvetler iman edenlerin kendisiyle huzur buldugu, 44- 1- Ey bütün yakinlardan daha yakin, 2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili, 3-Ey bütün büyüklerden daha büyük, 4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz, 5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi, 6-Ey bütün zenginlerden daha zengin, 7-Ey bütün cömertlerden daha cömert, 8-Ey bütün sefkatlilerden daha Rauf, 9-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim, 10-Ey bütün yücelerden daha yüce, 45- 1-Ey her seye her seyden daha yakin olar Karib, 2-Ey bütün mahlukatini gözetleyen Rakib, 3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habib, 4-Ey kullarinin dualarina cevap veren Mucib, 5-Ey kullarinin bütün fiillerinin hesabini gören Hasib, 6-Ey bütün dertlere deva veren Tabib, 7-Ey her seyi bütün incelikleriyle gören Basir, 8-Ey her seyden haberdar olan Habir, 9-Ey her seyi nuruyla aydinlatan Münir, 10-Ey kullarina gerekli her seyi açiklayan Mübin, 46- 1- Ey maglup olmayan Galib, 2-Ey yaratilmis olmayan Sanatkar, 3-Ey mahluk olmayan Yaratici, 4-Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi, 5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir, 6-Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici, 7-Ey korunmayan Koruyucu, 8-Ey yardin edilmeyen Yardin Edici, 9-Ey gaib olmayan Sahid, 10-Ey uzak olmayan yakin, 47- 1-Ey nurlarin nuru, 2-Ey nurlari nurlandiran, 3-Ey nurlara suret ve sekil veren, 4-Ey nurlari yaratan, 5-Ey nurlari takdir eden, 6-Ey nurlari idare eden, 7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur, 8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur, 9-Ey bütün nurlarin üstünde olan nur, 10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemedigi nur, 48- 1 Ey bagis ve ihsani serefli olan, 2-Ey fiili latif olan, 3-Ey lütfu daim olan, 4-Ey ihsani kadim olan, 5-Ey sözü hak olan, 6-Ey vaadi dogru olan, 7-Ey affi fazla olan, 8-Ey azabi adalet olan, 9-Ey zikri tatli olan, 10-Ey dostlugu lezzetli olan, 49- 1 Ey kullarina nimet ihsan eden Münevvil, 2-Ey bütün müskilleri halleden ve hak ile batilin arasini ayiran Mufassil, 3-Ey istedigini istedigi sekilde degistiren Mübeddil, 4-Ey zorluklari kolaylastiran Müsehhil, 5-Ey istedigini zelil kilan ve mahlukatina boyun egdiren Müzellil, 6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediginin rütbesini alçaltan Münezzil, 7-Ey kainatta bütün isleri döndüren ve kullarini halden hale sevkeden Mühavvil, 8-Ey her seyi münasip sekilde güzellestiren Mücemmil, 9-Ey her seyi kemale erdiren Mükemmil, 10-Ey istedigini istedigine üstün Müfatti, 50- 1-Ey her seyi gören fakat kendisi görülmeyen, 2-Ey her seyi yaratan fakat kendisi yaratilmayan, 3-Ey her seye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan, 4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan, 5-Ey her seyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, 6-Ey her seyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan, 7-Ey her sey hakkinda karar veren fakat kendisi hakkinda hüküm verilmeyen, 8-Ey hüküm veren fakat kendisi hakkinda hüküm verilmeyen, 9-Ey dogurmayan ve dogmayan, 10-Ey hiçbir sey kendisine denk olmayan, 51- 1- Ey en güzel Sevgili, 2-Ey en güzel Tabib, 3-Ey en güzel Hesap Gören, 4-Ey en güzel Yakin, 5-Ey en güzel Gözetleyici, 6-Ey en güzel Cevap veren, 7-Ey en güzel Dost, 8-Ey en güzel Vekil, 9-Ey en güzel Efendi, 10-Ey en güzel yardimci, 52- 1-Ey kendisini taniyanlarin sevinci, 2-Ey kendisini arzulayanlarin dostu, 3-Ey kendisine müstak olanlarin imdadina kosan, 4-Ey tövbekarlarin sevgilisi, 5-Ey ihtiyaç sahiplerine rizik veren, 6-Ey günahkarlarin ümidi, 7-Ey sikintida olanlarin ferahlaticisi, 8-Ey gamlilara nefes aldiran, 9-Ey mahzunlara kurtulus yolu gösteren, 10-Ey evvel ve ahirlerin ilahi, 53- 1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi, 2-Peygamberlerin ve hayirlilarin Rabbi 3-Ey Siddiklarin ve iyilerin Rabbi, 4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi, 5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi, 6-Ey nehirlerin ve agaçlarin Rabbi, 7-Ey sahralarin ve çöllerin Rabbi, 8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi, 9-Ey açiga çikan ve gizlemelerin Rabbi, 10-Ey gece ve gündüzün Rabbi, 54- 1- Ey ilmi her seye ulasan, 2-Ey basari her seye nüfus eden, 3-Ey kudreti her seye bali olan, 4-Ey nimetleri sayilamayan, 5-Ey mahlukatin gerçek sükrüne erisemedigi, 6-Ey zihinlerin yüceligini idrak edemedigi, 7-Ey hayallerin hakikatina erisemedigi, 8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan, 9-Ey heybet ve saltanat güzelligi olan, 10-Ey bekasi izzetle izzetlenen, 55- 1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan, 2-Ey en yüce sifatlar kendisine ait olan, 3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan, 4-Ey cennetül me’vanin sahibi, 5-Ey cehennem ve atesin sahibi, 6-Ey en büyük ayetler sahibi, 7-Ey en güzel isimler sahibi, 8-Ey hüküm ve kaza sahibi, 9-Ey yüce göklerin sahibi, 10-Ey ars ve yerin sahibi, 56- 1- Ey kullarini çok çok affeden Afüvv, 2-Ey kullarinin günahlarini bagislayan Gafur, 3-Ey itaatkar kullarini çok seven Vedud, 4-Ey rizasi için yapilan isleri bol sevapla karsilayan Sekür, 5-Ey asileri hemen cezalandirmayip çok sabreden Sabür, 6-Ey kullarina çok sefkat edip esirgeyen Rauf, 7-Ey kullarina karsi pek merhametli olan Atüf, 8-Ey bütün mahlukatin maddi ve manevi kirlerden arindiran Kuddüs, 9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy, 10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlukati yerinde tutan Kayyum, 57- 1-Ey semada azameti görülen, 2-Ey yerde ayetleri tecelli eden, 3-Ey her seyde delilleri bulunan, 4-Ey denizde acayip sanatlari bulunan, 5-Ey mahlukati ilk defa yaratip öldükten sonra tekrar dirilten, 6-Ey daglarda hazineleri bulunan, 7-Ey yarattigi her seyi en güzel yapan, 8-Ey bütün isler kendisine dönen, 9-Ey her seyde lütfu açikca görünen, 10-Ey mahlukatina kudretini tanitan, 58- 1-Ey sevgilisi olmayanlarin sevgilisi, 2-Ey tabibi olmayanlarin tabibi, 3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanlarin nasibi, 4-Ey sefkat edecek kimsesi olmayanlarin sefkat edicisi, 5-Ey arkadasi olmayanlarin arkadasi, 6-Ey sefkat edecek kimsesi olmayanlarin sefigi, 7-Ey imdadina kosacak kimsesi olmayanlarin imdad edicisi, 8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanlarin yol göstericisi, 9-Ey rehberi olmayanlarin rehberi, 10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanlarin merhamet edicisi, 59- 1-Ey kendisine her seye bedel yeter görenlerin kafisi, 2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi, 3-Ey gizlenecek yer arayanlarin üstünü örten, 4-Ey kendisini çagiranlari cennetine davet eden, 5-Ey kendisinden sifa isteyenlere sifa veren, 6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkinda hükmeden, 7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginlestiren, 8-Ey kendisinden her ihtiyacini yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarina yeterli cevap veren, 9-Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren, 10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi, 60- 1-Ey her seyden önce olan evvel, 2-Ey her seyden sonra olan Ahir, 3-Ey varligi apaçik görünen Zahir 4-Ey her seyin içyüzünden haberdar olan Batin, 5-Ey her seyi yoktan yaratan Halik, 6-Ey her seyi münasip bir sekilde riziklandiran Razik, 7-Ey her isi dogru olan ve sözünü yerine getiren Sadik, 8-Ey varligi her seyden önce olan Sabik, 9-Ey her seyi mukadder hedefine sevk eden Saik, 10-Ey tohum ve çekirdekleri yarip sünbüllendiren Falik, 61- 1-Ey gece ve gündüzü pes pese degistiren, 2-Ey karanliklari ve nuru yaratan, 3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren, 4-Ey günes ve ay'a boyun egdiren, 5-Ey ölümü ve hayati yaratan, 6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan, 7-Ey es ve evlat edinmeyen, 8-Ey mülkünde hiçbir seriki olmayan, 9-Ey zilletten münezzeh oldugu için dosta ihtiyaci olmayan, 10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan, 62- 1-Ey kendisini arzulayanlarin muradini bilen, 2-Ey kendisinden dilekte bulunanlarin ihtiyaç duyduklarina sahip olan, 3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini isiten, 4-Ey kendisinden korkarak aglayanlarin aglayisini gören, 5-Ey suskunlarin içinden geçenleri bilen, 6-Ey günahlarindan pismanlik duyanlarin nedametini gören, 7-Ey tövbekarlarin özürünü kabul eden, 8-Ey fesatçilarin isini düzeltmeyen, 9-Ey iyilik yapanlarin mükafatini zayi etmeyen, 10-Ey kendisini taniyanlarin kalplerinden uzaklasmayan 63- 1-Ey bekasi daim olan, 2-Ey hatalari bagislayan, 3-Ey dualari isiten, 4-Ey ihsani genis olan, 5-Ey gökleri yükselten, 6-Ey belalari defeden, 7-Ey medh ü senasi büyük olan, 8-Ey varliginin pariltisi kadim olan, 9-Ey vefasi çok olan, 10-Ey mükafati serefli olan, 64- 1-Ey çok affeden Gaffar, 2-Ey bütün ayiplari örten Settar, 3-Ey her seye galip gelen ve bütün düsmanlarini kahreden Kahhar, 4-Ey istedigini zorla yaptiran Cebbar, 5-Ey çok sabreden ve kullarina sabir gücü veren Sabbar, 6-Ey bütün rizka muhtaç olanlari riziklandiran Rezzak, 7-Ey her seyi hikmetle açan Fettah, 8-Ey her seyi çok iyi bilen Ahham, 9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhab, 10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab, 65- 1-Ey beni yaratip azalarimi düzene koyan, 2-Ey bana rizk veren ve terbiye eden, 3-Ey beni yedirip içiren, 4-Ey beni kendisine yaklastirip yakin kilan, 5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen, 6-Ey beni muhafaza edip ayiplarimi örten, 7-Ey bana tevfik edip hidayet eden, 8-Ey beni aziz kilip ihtiyaçlarimi gideren, 9-Ey beni öldürüp dirilten, 10-Ey bana ünsiyet verip riziklandiran, 66- 1-Ey kelimeleriyle hakkin hak oldugunu gösteren, 2-Ey hükmünü geri biraktiracak kimse olmayan, 3-Ey kazasini geri çevirecek kimse olmayan, 4-Ey kisiye kalbinden daha yakin olan, 5-Ey kullarindan tevbeyi kabul eden, 6-Ey izni olmadan hiçbir sefaat fayda vermeyen, 7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüs olan, 8-Ey yolundan sapanlarin en iyi bilen, 9-Ey gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettigi, 10-Ey rahmetinin önünde rüzgarlari müjdeci gönderen, 67- 1-Ey yeri besik yapan, 2-Ey daglari direk yapan, 3-Ey günesi kandil kilan, 4-Ey ay'i nur kilan, 5-Ey geceyi örtü yapan, 6-Ey gündüzü maiset zamani yapan, 7-Ey uykuyu huzur ve sükun vasitasi kilan, 8-Ey semayi bina kilan, 9-Ey esyayi çift çift yaratan, 10-Ey atesi gözcü kilan, 68- 1-Ey gerçek sefaat sahibi Sefi, 2-Ey gizli açik her sesi isiten Semi, 3-Ey istedigini yükselten Rafi, 4-Ey istedigini engelleyen Meni, 5-Ey kainati en güzel bir sekilde yoktan yaratan Bedi, 6-Ey hesabi en süratli bir sekilde gören Seri, 7-Ey sevdiklerini Cennet ve çesitli mükafatlarla müjdeleyen Besir, 8-Ey kullarini itaate sevk etmek için azabiyla korkutan Nezir, 9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir, 10-Ey her seye gücü yeten Muktedir. 69- 1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi, 2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi, 3-Ey hiçbir seyin kendisine benzemedigi gerçek hayat sahibi, 4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadigi gerçek hayat sahibi, 5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadigi gerçek hayat sahibi, 6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi, 7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi, 8-Ey bütün dirileri riziklandiran gerçek hayat sahibi, 9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi, 10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi 70- 1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi, 2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi, 3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi 4-Ey hiçbir sekilde degistirilemeyen vasiflar sahibi, 5-Ey sayilamayan nimetler sahibi, 6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi, 7-Ey gerçek keyfiyeti anlasilamayan celal sahibi, 8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi, 9-Ey tebdil edilemeyen sifatlar sahibi, 10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi. 71- 1-Ey alemlerin Rabbi, 2-Ey amellerin karsiliklarinin verildigi kiyamet gününün sahibi, 3-Ey sabredenleri seven, 4-Ey tevbe edenleri seven, 5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven, 6-Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanlari seven, 7-Ey yardim edenlerin en hayirlisi, 8-Ey müskil meseleleri halledip hükme baglayanlarin en hayirlisi, 9-Ey iyi mallara bol karsilik verenlerin en hayirlisi, 10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen, 72- 1-Ey mahlukati örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi, 2-Ey mahlukati öldükten sonra yeniden dirilten Muid, 3-Ey herseyi muhafaza eden Hafiz, 4-Ey herseyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit, 5-Ey hamd ve senaya en çok layik olan ve çok övülen Hamid, 6-Ey azamet, seref ve hakimiyeti sonsuz Mecid, 7-Ey her türlü mahlukata münasip rizik veren Mukit, 8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadina kosan Mugis, 9-Ey istedigine izzet veren ve sereflendiren Muizz, 10-Ey istedigini zelil kilan Müzill, 73- 1-Ey ziddi olmayan Ehad, 2-Ey dengi bulunmayan Ferd, 3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed, 4-Ey çifti bulunmayan Vitr, 5-Ey veziri bulunmayan Rab, 6-Ey fakirligi bulunmayan Gani, 7-Ey azledilemeyen Sultan, 8-Ey aczden münezzeh olan Melik, 9-Ey benzeri olmayan Mevcud, 74- 1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük seref olan, 2-Ey sükrü kendisine sükredenlere büyük kurtulus olan, 3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan, 4-Ey taati, kendisine itaat edenlere necat olan, 5-Ey kapisi kendisini arayanlara açik olan, 6-Ey yolu müminlere zahir ve belli olan, 7-Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan, 8-Ey kitabi kuvvetli Iman sahipleri için ögüt olan, 9-Ey affi günahkarlar için siginak olan, 10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan, 75- 1-Ey ismi yüce ve mübarek olan, 2-Ey san ve makami yüksek olan, 3-Ey sena ve övgüsü büyük olan, 4-Ey kendisinden baska ilah olmayan, 5-Ey isimleri mukaddes olan, 6-Ey bekasi devam eden, 7-Ey azameti, baha ve kadri olan, 8-Ey büyüklük perdesi olan, 9-Ey gizli nimetleri grup grup bile sayilamayan, 10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayiya gelmeyen, 76- 1-Ey kullarina yardim eden Muin, 2-Ey açiklanmasi gereken herseyi beyan eden Mübin, 3-Ey kullarina emniyet ve huzur veren Emin, 4-Ey saltanati muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin, 5-Ey hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin, 6-Ey azap ve ikabi siddetli olan Sedid, 7-Ey kullarinin her yaptigini gören Sehid, 8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir sekilde neticeye ulastiran Rasid, 9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layik olan Hamid, 10-Ey sonsuz seref sahibi Mecid, 77- 1-Ey yüce arsin sahibi, 2-Ey dos dogru sözün sahibi, 3-Ey yerli yerince yapilan fazl-ü kerem sahibi, 4-Ey kis kivrak yakalayan siddetli azap sahibi, 5-Ey vaad ve tehdit sahibi, 6-Ey uzak olmayan yakin, 7-Ey en fazla övgüye layik olan dost, 8-Ey herseyi mühadesi altinda tutan, 9-Ey kullarina hiçbir sekilde zulmedici olmayan, 10-Ey kuluna sah damarindan daha yakin olan, 78- 1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan, 2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan, 3-Ey günes ve nurlu ayin yar 4-Ey siddetli sikintiya düsmüs fakirleri zenginlestiren, 5-Ey küçük yavrulara rizik veren, 6-Ey düskün ihtiyarlara merhamet eden, 7-Ey korku için kurtulus isteyenlerin siginagi, 8-Ey kullarinin her halini gören, 9-Ey kullarinin ihtiyaçlarindan haberdar olan, 10-Ey herseye gücü yeten, 79- 1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi, 2-Ey fazl ve kerem sahibi, 3-Ey siddetli bela ve çetin azaplar sahibi, 4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan, 5-Ey zerreyi, hos rüzgarlari ve nefesleri yaratan, 6-Ey bütün kullarina ilhamda bulunan, 7-Ey zarar ve elemi gideren, 8-Ey gizli sir ve kaygilari bilen, 9-Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Serifin sahibi, 10-Ey esyayi yoktan yaratan, 80- 1-Ey gerçek adalet sahibi Adil, 2-Ey rizasi için yapilan isleri kabul eden Kabil, 3-Ey herseyden üstün ve yüce olan Fadil, 4-Ey her isin hakiki yapicisi olan Fail, 5-Ey yaratiklarin her isini üzerine alan Kafil, 6-Ey herseyi meydana getiren Cail, 7-Ey her bakimdan eksiksiz olan Kamil, 8-Ey mahlukati yokluk karanliklarindan varlik nuruna çikaran Fatir, 9-Ey kullari için hayir murad eden ve onlari dergahina çagiran Talib, 10-Ey kullarini, rizasina ermek ve cemalini görmek için can attigi Matlub, 81- 1-Ey güç ve havliyle nimet veren, 2-Ey genis ve bol imkanlariyla ikram eden, 3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan, 4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren, 5-Ey herseyi hikmetiyle ölçüp biçen, 6-Ey tedbiriyle hükmeden, 7-Ey ilmiyle herseyi idare eden, 8-Ey hilim ve yumusakligiyla kullarini cezalandirmaktan vazgeçen, 9-Ey yüceligiyle beraber kullarina yakin olan, 10-Ey yakinliginda yüceligi tezahür eden, 82- 1-Ey diledigini yaratan, 2-Ey diledigini yapan, 3-Ey diledigine hidayet eden, 4-Ey diledigini saptiran, 5-Ey diledigini bagislayan, 6-Ey diledigine azap eden, 7-Ey dilediginin tevbesini kabul eden, 8-Ey anne rahimlerindeki yavrulari diledigi gibi sekillendiren, 9-Ey yaratiklarinda diledigi seyi ziyade kilan, 10-Ey rahmetini diledigine tahsis eden, 83- 1-Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen, 2-Ey kimseyi hükmüne ortak kilmayan, 3-Ey herseye bir plan ve miktar tayin eden, 4-Ey sefkat ve merhameti zeval bulmayip devam eden, 5-Ey melekleri elçi kilan, 6-Ey semada burçlar meydana getiren, 7-Ey yeryüzünü kararli ve barinmaya müsait kilan, 8-Ey insani bir damla sudan yaratan, 9-Ey herseyi sayarak hesabini yapan, 10-Ey herseyi ilmiyle kusatan, 84- 1-Ey esi ve benzeri olmayan Ferd, 2-Ey zat, sifat ve fiilerinde çifti olmayan Vitr, 3-Ey herbir seyde birligini gösteren Ehad, 4-Ey hiçbir seye muhtaç olmayan ve herseyin kendisine muhtaç oldugunu Samed, 5-Ey san, seref ve yüceligi en büyük olan Emced, 6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz, 7-Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell, 8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layik olan Ehakk, 9-Ey herkesten fazla isilik yapan Eberr, 10-Ey varliginin sonu olmayan Ebed, 85- 1-Ey kendisini tanimak isteyenlerin marufu, 2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, 3-Ey kendisine sükredenlerin meskuru, 4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru, 5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu, 6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan, 7-Ey Kendisini bir taniyanlarin mevsufu, 8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi, 9-Ey Kendisini arzulayanlarin mergubu, 10-Ey dergahina dönenlerin maksudu, 86- 1-Ey saltanatindan baska gerçek saltanat olmayan, 2-Ey kullarin senasini saymakla bitiremedigi, 3-Ey mahlukatin celalini vasfedemedigi, 4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemedigi, 5-Ey zekalarin, sifatlarina ulasmaktan aciz kaldigi, 6-Ey fikirlerin kibriyasinin hakikatine ulasamadigi, 7-Ey insanlarin, sifatlarini güzelce tavsif edemedigi, 8-Ey kullarin, hükmünü geri çevrimedigi, 9-Ey herseyde kendisini tanitan deliller açikça görülen, 87- 1-Ey günahlari için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayi aglayanlarin sevgilisi, 2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanagi, 3-Ey hak yoldan sapanlari hidayete erdiren, 4-Ey mü `minlerin dost ve sahibi, 5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldasi, 6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü, 7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören, 8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, 9-Ey kederli biçarelerin kaçip sigindigi, 10-Ey bütün yardim edenlerden daha çok yardim eden,. 88- 1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim, 2-Ey diledigini büyüten v eserleriyle büyüklügünü gösteren Muazzim, 3-Ey mahlukatini çesit çesit nimetlere gark eden Müna im, 4-Ey mahlukatina lazim olan herseyi veren Muti, 5-Ey mahlukatinin ihtiyacini giderip zengin kilan Mugni, 6-Ey canlilara hayat veren Muhyi, 7-Ey mahlukati maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi, 8-Ey mahlukatini nimetleriyle hosnut kilan Murzi, 9-Ey mahlukati her türlü tehlikeden kurtaran Münci, 10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin, 89- 1-Ey her seye kafi, 2-Ey herseyi idare eden kaim, 3-Ey hiçbirsey kendisine benzemeyen, 4-Ey mülkünde, iradesi disinda hiçbir sey artmayan, 5-Ey hazinelerinden hiçbir sey eksik olmayan, 6-Ey hiçbir sey Kendisine gizli bulunmayan, 7-Ey misli ve benzeri hiçbir sey bulunmayan, 8-Ey her seyin anahtari elinde olan, 9-Ey rahmeti herseyi kusatan, 10-Ey her sey fani oldugu halde kendisi baki kalan, 90- 1-Ey gaybi kendisinden baska kimse bilemeyen, 2-Ey kullarindan kötülügü kendisinden baska kimse defedemeyen, 3-Ey isleri Kendisinden baska kimse idare edemeyen, 4-Ey günahlari Kendisinden baska kimse magfiret edemeyen, 5-Ey kalbleri Kendisinden baskasi degistiremeyen, 6-Ey mahlukati kendisinden baskasi yaratamayan, 7-Ey nimetleri Kendisinden baskasi tamamlayamayan, 8-Ey yagmuru Kendisinden baskasi yagdiramayan, 9-Ey ölüleri Kendisinden baskasi diriltemeyen, 10-Ey kullarini Kendisinden baskasi gerçek zengin kilamayan, 91- 1-Ey belalari kaldiran ve güzellikleri açiga çikaran Kasif, 2-Ey keder ve tasadan kurtarip ferahlatan Faric, 3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kilan Fatih, 4-Ey kullarina yardim eden Nasir, 5-Ey yaratiklarin her türlü ihtiyacini üzerine alan Damin, 6-Ey her seye fitratinin gayesini emreden amir, 7-Ey her türlü kötülükten sakindiran Nahi, 8-Ey kullarinin ümidi olan Reca, 9-Ey kullarinin ümid besledigi Mürteca, 10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca 92- 1-Ey zayiflarin yardimcisi, 2-Ey fakirlerin hazinesi, 3-Ey gariplerin sahibi, 4-Ey dostlarin yardimcisi, 5-Ey düsmanlarin kahredicisi, 6-Ey gökleri yükselten, 7-Ey belalari kaldiran, 8-Ey dostlarin can yoldasi, 9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi, 10-Ey zenginlerin ma`budu, 93- 1-Ey her seyin evveli ve ahiri, 2-Ey her seyin ilahi ve sanatkari, 3-Ey her seyin raziki ve haliki, 4-Ey her seyin yaraticisi ve sultani, 5-Ey herseyi daraltan ve genisleten, 6-Ey herseyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden, 7-Ey her seye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden, 8-Ey herseyi terbiye ve idare eden, 9-Ey herseyi döndüren ve degistiren, 10-Ey herseyi dirilten ve öldüren, 94- 1-Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayirlisi, 2-Ey sükrü kabul edenlerin ve sükredilenlerin en hayirlisi, 3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayirlisi, 4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayirlisi, 5-Ey çagiranlarin ve çagrilanlarin en hayirlisi, 6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayirlisi, 7-Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayirlisi, 8-Ey bütün dostlarin ve meclis arkadaslarinin en hayirlisi, 9-Ey bütün maksud ve matlublarin en hayirlisi, 10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayirlisi, 95- 1-Ey kendisini çagiranlara cevap veren, 2-Ey kendisine itaat edenleri seven, 3-Ey kendisini sevenlere yakin olan, 4-Ey kendisini arzulayanlari çok iyi bilen, 5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden, 6-Ey kendisine isyan edenlere yumusak davranip hemen cezalandirmayan, 7-Ey yumusakliginda hikmetli davranan, 8-Ey hükmünde büyük olan, 9-Ey azametinde merhametli olan, 10-Ey ihsaninda kadim olan, 96- 1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib, 2-itaatkar kullarini kendisine yaklastiran Mukarrib, 3-Ey esyayi hikmetle pes pese getiren Muakkib, 4-Ey kullarinin kalblerini halden hale degistiren mukallib, 5-Ey her seye bir miktar tespit eden Mukaddir. 6-Ey herseyi düzene koyan Mürettib, 7-Ey kullarini iyilige tesvik eden Muraggib. 8-Ey kullarina ögüt veren Müzekkir, 9-Ey mahlukati var eden Mükevvin, 10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir. 97- 1-Ey bir isitme, kendisini diger bir isitmeden ali koymayan, 2-Ey kendisi için bir is diger bir ise mani olmayan, 3-Ey bir söz, kendisini diger bir sözden oyalamayan, 4-Ey kullarinin bir istegi digerine cevap vermekte kendisini karisikliga sevk etmeyen, 5-Ey israrla istekte bulunanlarin israri kendisini usandirmayan, 6-Ey müminlerin kalplerini islamla genisleten, 7-Ey zikriyle mütevazi ve husu sahiplerinin kalplerini hos eden, 8-Ey kendisine istiyak duyanlarin kalblerinden kaybolmayan, 9-Ey kendisini arzulayanlarin son arzusu, 10-Ey alemde hiçbir sey kendisine gizli olmayan, 98- 1-Ey herseyi var olmadan bilen, 2-Ey vaadi dogru olan, 3-Ey lütfu açik olan, 4-Ey emri üstün ve galip olan, 5-Ey kitabi saglan olan, 6-Ey kaza ve hükmü var olan, 7-Ey Kur`ani yüce olan, 8-Ey saltanati kadim olan, 9-Ey fazl ü keremi daim olan, 10-Ey Arsi büyük olan, 99- 1-Ey rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi, 2-Ey bütün kapilari açan, 3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan, 4-Ey sevaplari veren, 5-Ey dogrulari ilham eden, 6-Ey bulutlari yoktan yaratan, 7-Ey azab ve ikabi siddetli olan, 8-Ey hesabi sür'atli gören, 9-Ey dönüs kendisine olan, 10-Ey bagislayan ve tövbeleri kabul eden, 100- 1-Ey Rabbimiz, 2-Ey Ilahimiz, 3-Ey Seyyidimiz, 4-Ey Mevla'miz, 5-Ey Yardimcimiz, 6-Ey Koruyucumuz, 7-Ey Kadirimiz, 8-Ey Razikimiz, 9-Ey Delilimiz, 10-Ey Meded karimiz, Sen bütün kusur ve noksan sifatlardan münezzehsin, Senden baska Ilah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (59 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=